Algemene Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 1. Behoudens schriftelijke overeenkomst zijn de volgende verkoopsvoorwaarden op al onze handelsverrichtingen toepasselijk; andersluidende aankoopvoorwaarden van de koper worden niet aanvaard, tenzij schriftelijk overeengekomen.

 2. a) Onze aanbiedingen, ook bij middel van prijslijsten, zijn vrijblijvend en eerst bindend, nadat zij door ons schriftelijk zijn bevestigd, hetzelfde geldt voor alle door onze vertegenwoordigers of andere tussenpersonen gedane aanbiedingen.
  b) Onze schriftelijke offertes hebben een geldigheidsduur van één maand.

 3. a) De leveringstermijnen worden slechts bij wijze van inlichting opgegeven, rekening houdend met onze productie- en bevoorradingsmogelijkheden; verzendingen op een welbepaalde dag kunnen wij niet waarborgen.
  b) Wijzigingen van model geven, mits de gebruikswaarde van de goederen gehandhaafd blijft, geen recht op omruiling.
  c) Overschrijding van leveringstermijnen als bedoeld onder 3.a), evenals wijzigingen van model, als bedoeld onder 3.b), geven nimmer recht op enige schadevergoeding, korting of boete, noch op annulering van de bestelling, respectievelijk ontbinding van de overeenkomst.

 4. Reclamaties dienen ons uiterlijk binnen 8 dagen na de levering schriftelijk te worden gemeld; na deze termijn wordt de levering geacht te zijn aanvaard.

 5. a) Indien er overeengekomen werd dat de levering ten laste van de NV Jalema zal geschieden, betekent dit dat de goederen afgeleverd zullen worden vooraan in de magazijnen of gebouwen van de koper of de plaats die het dichtst gelegen is bij de aflaadplaats van de vrachtwagen. Alle verder intern transport bij de koper is ten laste van deze laatste. De koper verklaart zich akkoord in geval van franco levering om het personeel van NV Jalema behulpzaam te zijn bij de aflevering.
  b) Indien zich bij de levering omstandigheden voordoen of ter plaatse beperkende voorwaarden, reglementen of voorschriften gelden, waardoor de goederen niet of niet zonder hulp van derden ter plaatse kunnen worden afgeleverd, zullen de met deze aflevering verbonden kosten (o.a. transport-, takel- breek- en opslagkosten) ten laste van de koper komen. Dergelijke omstandigheden, voorwaarden, reglementen of voorschriften, dienen ons door de koper uiterlijk op de datum van opdracht schriftelijk te worden gemeld, teneinde de met de betreffende aflevering verbonden meerkosten zoveel mogelijk te beperken.
  c) Alle montage- of installatiewerkzaamheden zijn steeds voor rekening van de koper.

 6. a) Alle facturen zijn betaalbaar te Brussel, netto 30 dagen na factuurdatum, alle taksen steeds ten laste van de koper; het trekken en in ontvangst nemen van wissels of de ondertekening van orderbriefjes treedt niet in de plaats van deze betaalwijze en levert nimmer schuldvernieuwing op.
  b) De BTW of daarmee gelijk te stellen belastingen ten laste van de koper worden steeds aangerekend volgens de op het tijdstip van levering geldende tarieven.
  c) Bij niet-betaling van een wissel of cheque of het niet nakomen van de betalingstermijn worden alle alsdan nog krachtens andere facturen verschuldigde bedragen zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.
  d) Op alle niet-betaalde bedragen is vanaf de vervaldatum een rente van 3 % boven de wettelijke intrest en daarnaast bij een verzuim van meer dan 30 dagen een schadevergoeding van 15 % verschuldigd, dit alles van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
  e) Op bestellingen beneden de € 150,00 zullen behandelingskosten aangerekend worden (behalve bij afhalen en contante betaling).

 7. a) De geleverde goederen blijven ons eigendom zolang de hiervoor verschuldigde bedragen niet volledig voldaan zijn, met dien verstande dat intussen elk risico, geen enkel uitgezonderd, voor rekening van de koper is. Bij niet tijdige betaling zijn wij gerechtigd de goederen terug te nemen, waartoe wij onherroepelijk en zonder gerechtelijke tussenkomst door de koper zijn gemachtigd, onverminderd ons recht de door ons geleden schade te verhalen.
  b) De koopwaren worden vervoerd op risico van de bestemmeling, zelfs in het geval dat zij franco zijn verstuurd.

 8. Bij globale bestelling met gespreide levering aanvaardt de koper de normale verdeling van de leveringen en overeenkomstige betaalbaarstellingen over een periode van maximum 6 maanden. Indien de koper na het verstrijken van deze termijn de bestelling of het resterende gedeelte nog niet heeft afgenomen, is hij verplicht, na ingebrekestelling, de resterende betalingen over het geheel onmiddellijk te verrichten en is Jalema gemachtigd de goederen elders op te slaan voor rekening en risico van de koper.

 9. Behoudens eventuele garantieverplichtingen is de leverancier niet aansprakelijk voor schade, uit welke oorzaak ook, die bij een afnemer of een derde zou gebeuren in verband met door leverancier geleverde goederen of diensten.

 10. De beoordeling van alle geschillen is opgedragen aan de ter zake van het geschil bevoegde rechter van het arrondissement Brussel.
Nieuwsbrief