Algemene leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID JALEMA B.V., GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE REUVER, INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER TE VENLO ONDER NUMMER 12059837 ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle overeenkomsten. In het bijzonder zijn zij van toepassing op al onze verko-pen en leveringen van zaken, zoals kantoorartikelen, dossier- en archiefmappen en archiefsystemen in de ruimste zin van het woord. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op al onze diensten, zoals montage- en onderhoudswerkzaamheden en het ontwerpen en ter beschikking stellen van programmatuur.
 2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder de wederpartij: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die van Jalema B.V. aanbiedingen ontvangt of met Jalema B.V. overeenkomsten sluit. 3. In geval een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn dan wel worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 2 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEDERPARTIJ EN AFWIJKENDE AFSPRAKEN

 1. De algemene leverings-, betalings- en inkoopvoorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing op onze aanbiedingen en met Jalema B.V. gesloten overeenkomsten.
 2. Afspraken tussen Jalema B.V. en de wederpartij die afwijken van onze Algemene Voorwaarden gelden slechts als overeengekomen indien wij deze afspraken schriftelijk hebben bevestigd.

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN, OVEREENKOMSTEN EN PRIJZEN

 1. Alle aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Indien een aanbieding wordt aanvaard door de wederpartij, hebben wij het recht de aanbieding binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Bij de aanbieding door Jalema B.V. verstrekte documentatie, gegevens en bijlagen zijn informatief en geven slechts een algemene weergave.
 3. Wij behouden ons alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor op de bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, modellen, afbeeldingen, tekeningen, schema's en overige documentatie. Al deze zaken blijven ons eigendom en mogen zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming, noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, aan enige derde worden getoond of ter hand gesteld, noch op andere wijze worden gebruikt in het verkeer met derden.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden bij leveringen binnen Nederland met een factuurwaarde groter dan ­ 200,00 (exclusief BTW) geen verzend- en administratiekosten in rekening gebracht. Bij leveringen binnen Nederland met een factuurwaarde kleiner dan ­ 200,00 (exclusief BTW) worden aan de wederpartij ­ 15,00 verzend- en administratiekosten in rekening gebracht. Tenzij uitdrukkelijk anders in de aanbieding vermeld geschieden leveringen buiten Nederland af fabriek.
 5. Alle prijzen zijn steeds vermeld in euromunteenheden, exclusief B.T.W. en exclusief emballage, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
 6. Alle orders of opdrachten, door vertegenwoordigers, handelsagenten, tussen personen of werknemers opgenomen, binden Jalema B.V. eerst indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
 7. Indien de aanbieding of de overeenkomst betrekking heeft op speciaal op specificatie van de wederpartij geproduceerde dossier- en archiefmappen die afwijken van het standaardassortiment van Jalema B.V., zijn wij gerechtigd om maximaal 10% meer of minder aan de wederpartij te leveren en te factureren dan in de aanbieding of overeenkomst is opgenomen.

ARTIKEL 4 LEVERTIJD, LEVERING EN RISICO

 1. De opgegeven levertijden gelden als indicatief en nimmer als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Behoudens opzet of grove schuld onzerzijds kan de wederpartij bij een overschrijding van de levertijd tot 30 dagen, geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien de levertijd wordt overschreden met méér dan 30 dagen, dient de wederpartij Jalema B.V. schriftelijk in gebreke te stellen
 3. De levertijd begint op de dag waarop de wederpartij van Jalema B.V. een schriftelijke bevestiging van het ontstaan van de overeenkomst heeft ontvangen, echter niet eerder dan nadat door de wederpartij is voldaan aan alle eventuele bijzonderheden, verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst welke eerst door de wederpartij tot stand moeten worden gebracht.
 4. Wij zijn bevoegd in gedeelten te presteren en per deellevering te factureren.
 5. Met inachtneming van het ten aanzien van verzend- en administratiekosten in artikel 3 lid 4 bepaalde, vindt de levering plaats af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000. Het risico van beschadiging, tenietgaan of van het verloren gaan van de te leveren zaken, gaat over op de wederpartij zodra deze zaken de fabriek van Jalema B.V. hebben verlaten, óók indien Jalema B.V. voor de wederpartij het transport verzorgt.

ARTIKEL 5 MONTAGE

 1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat medewerkers van Jalema B.V. montagewerkzaamheden gedurende normale werkuren en ongestoord kunnen verrichten, onder gebruikmaking op kosten van de wederpartij van alle noodzakelijke faciliteiten (zoals gas, water, licht, krachtstroom, sanitaire voorzieningen en opslagcapaciteit voor nog niet gemonteerde zaken).
 2. De wederpartij dient voor eigen rekening en op eigen risico ervoor zorg te dragen dat werkzaamheden die niet tot de overeenkomst behoren (zoals electriciëns-, hak-, breek-, metsel-, stucadoors-, en/of schilderswerk) op juiste wijze vóór de aanvang van de montagewerkzaamheden zijn gereed gekomen.

ARTIKEL 6 OVERMACHT

Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Jalema B.V., kan Jalema B.V. onder meer niet worden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan onze schuld of buiten onze risicosfeer vallen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van gas, water- en elektriciteit, de stagnatie c.q. onderbreking van leveringen van derden van wie wij grondstoffen, materialen of onderdelen voor de uitvoering van de overeenkomst moeten betrekken alsmede computerstoringen of storingen in verbindingen met internet en/of andere computernetwerken.

ARTIKEL 7 UITSLUITING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Jalema heeft geen verzekering afgesloten voor de aan haar toevertrouwde Archiefstukken. De opdrachtgever dient zelf voor het sluiten van de door hem gewenste verzekeringen zorg te dragen. Jalema is daarom niet aansprakelijk voor niet-verzekerde schade als gevolg van diefstal, verlies, beschadiging of vermissing van de aan haar toevertrouwde Archiefstukken of andere zaken, tenzij de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Jalema.
 2. Onverminderd het bepaalde in 7.1 wordt eventuele voor Jalema uit de overeenkomst voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade als gevolg van diefstal, verlies, beschadiging of vermissing van de aan haar toevertrouwde Archiefstukken of andere zaken, of enige andere schade, bovendien slechts aanvaard vanaf het moment van de inontvangstneming daarvan door Jalema tot aan het moment van aanbieding voor verzending of transport aan de opdrachtgever, met inachtneming van de volgende aansprakelijkheidsbeperkingen.
 3. Onverminderd het bepaalde in 7.1 en 7.2 is de vergoeding voor eventuele voor Jalema uit de overeenkomst voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de door de opdrachtgever daadwerkelijk gemaakte reconstructie-kosten en zal voor alle schadegevallen die in een kalenderjaar hebben plaatsgevonden samen nooit meer bedragen dan het bedrag dat Jalema voor de opslag van de Archiefstukken in het kalenderjaar dat vooraf ging aan het moment waarop de schade veroorzakende gebeurtenis werd vastgesteld aan de opdrachtgever in rekening heeft gebracht, met een maximum van ­ 75.000,-.
 4. Jalema is nooit aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade, immateriële schade en/of gederfde winst, ontstaan door welke oorzaak ook, en evenmin voor schade veroorzaakt door vertraging of enig ander financieel nadeel tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Jalema.
 5. Jalema is niet verantwoordelijk voor schade of gebreken die veroorzaakt zijn door (het gebrekkig functioneren van) apparatuur, programmatuur of andere producten van de opdrachtgever en/of derden, door gebrekkig functioneren van netspanning, telecommunicatie- of netwerkvoorzieningen, of door andere niet aan Jalema toe te rekenen oorzaken.

ARTIKEL 8 RECLAME

 1. Op de wederpartij rust de uitdrukkelijke plicht om onmiddellijk bij aflevering, en indien dit niet mogelijk is uiterlijk binnen 5 dagen na de aflevering van de zaken, te onderzoeken of de afgeleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden.
 2. De wederpartij dient Jalema B.V. onmiddellijk na de ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 dagen na aflevering schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele tekortkomingen.
 3. Zaken die niet beantwoorden aan de overeenkomst dienen binnen 14 dagen na aflevering, onder vermelding van het pakbon- c.q. factuurnummer, franco aan Jalema B.V. te worden geretourneerd;
 4. Slechts zaken in ongeschonden staat en in de originele (fabrieks)verpakking, niet voorzien van eigen van de wederpartij afkomstige gegevens zoals reclame, handelsnaam, merktekens en andere aantekeningen, kunnen voor creditering in aanmerking komen.

ARTIKEL 9 BETALINGSCONDITIES

 1. De betaling van de door Jalema B.V. verstuurde facturen zal dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum, is de wederpartij gerechtigd om 1% van het factuurbedrag (exclusief BTW) bij de betaling in aftrek te brengen.
 2. De wederpartij kan zich jegens Jalema B.V. niet beroepen op verrekening of opschorting.
 3. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is alsdan, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
 4. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn zijn wij gerechtigd rente in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag van 1,5% per maand vanaf de dag waarop de wederpartij in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening.
 5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Indien de wederpartij in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, zoals omschreven in lid 1, is de wederpartij gehouden alle door Jalema B.V. gemaakte buitengerechtelijke kosten, proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen. Onder deze kosten zijn ook begrepen andere en/of hogere kosten dan de krachtens de wet te begroten proceskosten.
 7. Onverminderd het bepaalde in lid 3, is de wederpartij in geval van faillissement( saanvrage), (aanvrage tot) surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij of onder curatelestelling van de wederpartij, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
 8. In de gevallen bedoeld in het vorige lid hebben wij - te onzer keuze - het recht om zonder rechterlijke tussenkomst ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd ons recht tot het vorderen van volledige schadevergoeding.

ARTIKEL 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De door Jalema B.V. geleverde zaken blijven ons eigendom totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met Jalema B.V. gesloten overeenkomsten is nagekomen: - de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken; - de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens overeenkomst door Jalema B.V. verrichte of te verrichten diensten; - eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) met Jalema B.V. gesloten overeenkomst(en).
 2. Door Jalema B.V. geleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De wederpartij is niet bevoegd de geleverde zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

ARTIKEL 11 VOORWAARDEN PROGRAMMATUUR EN ELEKTRONISCHE DIENSTVERLENING

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder programmatuur: computerprogramma’s en de bijbehorende documentatie waarvoor Jalema B.V. een gebruiksrecht aan de wederpartij verleent. Onder elektronische dienstverlening wordt verstaan het door Jalema B.V. aan de wederpartij ter beschikking te stellen gebruiksrecht van voorzieningen en functionaliteiten om via elektronische communicatie berichten, informatie en/of gegevens op te slaan, te raadplegen en/of te bewerken.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, verleent Jalema B.V. aan de wederpartij uitsluitend een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht om de programmatuur en de elektronische dienstverlening binnen het eigen bedrijf te gebruiken. Het niet exclusieve gebruiksrecht eindigt onmiddellijk en van rechtswege wanneer de wederpartij zelf of een derde voornemens is een aanvraag tot surseance van betaling of faillissement van de wederpartij in te dienen, de wederpartij surseance van betaling heeft gekregen of in staat van faillissement is verklaard.
 3. Het is de wederpartij verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jalema B.V. de programmatuur en/of de daarbij behorende broncode te kopiëren, te veranderen, aan te passen of aan derden ter beschikking te stellen en/of in gebruik te geven, behoudens voor zover toegestaan krachtens de wet.
 4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is Jalema B.V. niet verplicht om de broncode van de programmatuur aan de wederpartij ter beschikking te stellen.
 5. Indien door Jalema B.V. met de wederpartij een acceptatieprocedure is overeengekomen, dient de wederpartij Jalema B.V. binnen 14 dagen na aanvang van de acceptatieprocedure schriftelijk te informeren over eventuele aanwezige tekortkomingen, bij gebreke waarvan de geleverde programmatuur geldt als geaccepteerd. In geval geen acceptatieprocedure is overeengekomen, heeft de wederpartij de verplichting bij levering van de programmatuur of de elektronische dienstverlening te onderzoeken of de programmatuur of de elektronische dienstverlening aan de overeenkomst beantwoordt. Eventuele tekortkomingen dient de wederpartij binnen 14 dagen na levering van de programmatuur of de elektronische dienstverlening schriftelijk aan Jalema B.V. kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de geleverde programmatuur of de elektronische dienstverlening geldt als geaccepteerd.
 6. Indien met de wederpartij onderhoud van de programmatuur is overeengekomen, zal Jalema B.V. naar beste vermogen schriftelijk aan haar kenbaar gemaakte gebreken trachten te herstellen. De wederpartij is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het ter beschikking houden van maximaal één recente reservekopie van de programmatuur en gegevens. Jalema B.V. zal in het kader van de onderhoudsovereenkomst technische verbeteringen aan de programmatuur aanpassen tegen de overeengekomen tarieven. Bij de levering van een nieuwe versie van de geleverde programmatuur, vervalt iedere onderhoudsplicht ten aanzien van de oude versie.
 7. Alle intellectuele eigendomsrechten die verband houden met de overeenkomst, waaronder begrepen, doch daartoe niet beperkt, de auteurs- en octrooirechten met betrekking tot alle voor de wederpartij ontwikkelde of aan de wederpartij ter beschikking gestelde programmatuur, elektronische dienstverlening en overige werken en/of voortbrengselen, behoren uitsluitend toe (of zullen uitsluitend toebehoren) aan Jalema B.V. (of haar licentiegever).
 8. Onverminderd het bepaalde in artikel 7, is Jalema B.V. niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik van de programmatuur of elektronische dienstverlening, zoals schade die het gevolg is van het verlies of beschadiging van gegevens, transmissiefouten, schade ten gevolge van storingen in de beschikbaarheid, bereikbaarheid, responsetijden alsmede schade als gevolg van noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden, beveiligingsincidenten en/of tekortkomingen in de interoperabiliteit van programmatuur of hardware.

ARTIKEL 12 VERJARING

Vorderingsrechten van de wederpartij verjaren uiterlijk na verloop van achttien maanden na het ontstaan daarvan.

ARTIKEL 13 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.

Ten aanzien van geschillen die tussen Jalema B.V. en de wederpartij mochten ontstaan is de arrondissementsrechtbank te Roermond bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen, met uitzondering van geschillen waarvan de kantonrechter in eerste instantie bevoegd is kennis te nemen.

Nieuwsbrief