Aglemene Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID JALEMA B.V., GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE REUVER, INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER TE VENLO ONDER NUMMER 12059837

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle overeenkomsten. In het bijzonder zijn zij van toepassing op al onze verkopen en leveringen van zaken, zoals kantoorartikelen, dossier- en archiefmappen en archiefsystemen in de ruimste zin van het woord. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op al onze diensten, zoals montage- en onderhoudswerkzaamheden en het ontwerpen en ter beschikking stellen van programmatuur.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die van Jalema B.V. aanbiedingen ontvangt of met Jalema B.V. overeenkomsten sluit.
 3. In geval een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn dan wel worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 2 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEDERPARTIJ EN AFWIJKENDE AFSPRAKEN

 1. De algemene leverings-, betalings- en inkoopvoorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing op aanbiedingen van en met Jalema B.V. gesloten overeenkomsten.
 2. Afspraken tussen Jalema B.V. en de wederpartij die afwijken van deze algemene voorwaarden gelden slechts als overeengekomen indien Jalema B.V. deze afspraken schriftelijk heeft bevestigd.

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN, OVEREENKOMSTEN EN PRIJZEN

 1. Alle aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Indien een aanbieding wordt aanvaard door de wederpartij, heeft Jalema B.V. het recht de aanbieding binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Bij de aanbieding door Jalema B.V. verstrekte documentatie, gegevens en bijlagen zijn informatief en geven slechts een algemene weergave.
 3. Jalema B.V. behoudt zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor op de bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, modellen, afbeeldingen, tekeningen, schema's en overige documentatie. Al deze zaken blijven eigendom van Jalema B.V. en mogen zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Jalema B.V., noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, aan enige derde worden getoond of ter hand gesteld, noch op andere wijze worden gebruikt in het verkeer met derden.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden bij leveringen binnen Nederland met een factuurwaarde groter dan ­ € 200 (exclusief BTW) geen verzend- en administratiekosten in rekening gebracht. Bij leveringen binnen Nederland met een factuurwaarde kleiner dan ­ € 200 (exclusief BTW) worden aan de wederpartij ­ € 7,50 verzend- en administratiekosten in rekening gebracht.
 5. Alle prijzen zijn steeds vermeld in euromunteenheden, exclusief B.T.W. en exclusief emballage, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
 6. Alle orders of opdrachten, door vertegenwoordigers, handelsagenten, tussen personen of werknemers opgenomen, binden Jalema B.V. eerst indien deze door Jalema B.V. schriftelijk zijn bevestigd.
 7. Indien de aanbieding of de overeenkomst betrekking heeft op speciaal op specificatie van de wederpartij geproduceerde dossier- en archiefmappen die afwijken van het standaardassortiment van Jalema B.V., is Jalema B.V. gerechtigd om maximaal 10% meer of minder aan de wederpartij te leveren en te factureren dan in de aanbieding of overeenkomst is opgenomen.

ARTIKEL 4 LEVERTIJD, LEVERING EN RISICO

 1. De opgegeven levertijden gelden als indicatief en nimmer als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Behoudens opzet of grove schuld van Jalema B.V. kan de wederpartij bij een overschrijding van de levertijd tot 30 dagen, geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien de levertijd wordt overschreden met méér dan 30 dagen, dient de wederpartij Jalema B.V. schriftelijk in gebreke te stellen.
 3. Jalema B.V. is bevoegd in gedeelten te presteren en per deellevering te factureren.
 4. Met inachtneming van het ten aanzien van verzend- en administratiekosten in artikel 3 lid 4 bepaalde, vindt de levering plaats af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2010. Het risico van beschadiging, tenietgaan of van het verloren gaan van de te leveren zaken, gaat over op de wederpartij zodra deze zaken de fabriek van Jalema B.V. hebben verlaten, óók indien Jalema B.V. voor de wederpartij het transport verzorgt.

ARTIKEL 5 MONTAGE

 1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat medewerkers van Jalema B.V. montagewerkzaamheden gedurende normale werkuren en ongestoord kunnen verrichten, onder gebruikmaking op kosten van de wederpartij van alle noodzakelijke faciliteiten (zoals gas, water, licht, krachtstroom, sanitaire voorzieningen en opslagcapaciteit voor nog niet gemonteerde zaken).
 2. De wederpartij dient voor eigen rekening en op eigen risico ervoor zorg te dragen dat werkzaamheden die niet tot de overeenkomst behoren (zoals elektriciens-, hak-, breek-, metsel-, stukadoors-, en/of schilderwerk) op juiste wijze vóór de aanvang van de montagewerkzaamheden zijn gereed gekomen.

ARTIKEL 6 OVERMACHT

Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Jalema B.V., kan Jalema B.V. onder meer niet worden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan haar schuld of buiten haar risicosfeer vallen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van gas, water- en elektriciteit, de stagnatie c.q. onderbreking van leveringen van derden van wie Jalema B.V. grondstoffen, materialen of onderdelen voor de uitvoering van de overeenkomst moeten betrekken alsmede computerstoringen of storingen in verbindingen met internet en/of andere computernetwerken.

ARTIKEL 7 UITSLUITING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 1. De aansprakelijkheid van Jalema B.V. jegens de wederpartij is beperkt tot maximaal het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Jalema B.V. wordt uitgekeerd. Op verzoek van de wederpartij zal Jalema B.V. informatie verstrekken over zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Indien om welke reden dan ook, in geval van aansprakelijkheid geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs (exclusief B.T.W.). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, waaronder doch niet uitsluitend de opslag van archiefstukken, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoeding (exclusief B.T.W.) die Jalema B.V. in het kalenderjaar voorafgaande aan de schadeveroorzakende de gebeurtenis bij de wederpartij in rekening heeft gebracht, zulks tot een maximum van € 75.000.
 2. Jalema B.V. is niet aansprakelijk voor schade, voor zover deze schade gedekt is door een door de wederpartij gesloten verzekering.
 3. Jalema B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, de redelijke kosten om de gebrekkige prestatie van Jalema B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden alsmede de redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Jalema B.V. is niet aansprakelijk voor het niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomen van de overeenkomst, indien zulks het gevolg is van overmacht.
 5. Behoudens in gevallen van opzet of grove schuld zijdens Jalema B.V. is Jalema B.V. niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie en schade bestaande uit verlies van omzet of goodwill.
 6. Jalema B.V. is in geen geval aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door (het gebrekkig functioneren van) apparatuur, programmatuur of andere producten van de wederpartij en/of door de wederpartij ingeschakelde derden, door gebrekkig functioneren van netspanning, telecommunicatie- of netwerkvoorzieningen.
 7. Alle aanspraken van de wederpartij vervallen indien deze niet schriftelijk bij Jalema B.V. zijn ingediend binnen een jaar nadat de wederpartij bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het ontstaan van de schade.

ARTIKEL 8   VRIJWARING

 1. De wederpartij vrijwaart Jalema B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.
 2. Indien Jalema B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden Jalema B.V. zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 3. Alle kosten van schade die aan de zijde van Jalema B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.

ARTIKEL 9 RECLAME

 1. Op de wederpartij rust de uitdrukkelijke plicht om onmiddellijk bij aflevering, en indien dit niet mogelijk is uiterlijk binnen 5 dagen na de aflevering van de zaken, te onderzoeken of de afgeleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden.
 2. De wederpartij dient Jalema B.V. onmiddellijk na de ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 dagen na aflevering schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele tekortkomingen.
 3. Zaken die niet beantwoorden aan de overeenkomst dienen binnen 14 dagen na aflevering, onder vermelding van het pakbon- c.q. factuurnummer, Franco aan Jalema B.V. te worden geretourneerd;
 4. Slechts zaken in ongeschonden staat en in de originele (fabrieks)verpakking, niet voorzien van eigen van de wederpartij afkomstige gegevens zoals reclame, handelsnaam, merktekens en andere aantekeningen, kunnen voor creditering in aanmerking komen.

ARTIKEL 10 BETALINGSCONDITIES

 1. De betaling van de door Jalema B.V. verstuurde facturen zal dienen te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De wederpartij kan zich jegens Jalema B.V. niet beroepen op verrekening of opschorting.
 1. Na het verstrijken van de in artikel 10 lid 1 genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is alsdan, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
 2. Indien de wederpartij in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, zoals omschreven in artikel 10 lid 1, en Jalema B.V. tot buitengerechtelijke incassomaatregelen overgaat, komen de kosten daarvoor voor rekening van de wederpartij. Het gaat hier om de kosten over de hoofdsom overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal € 40 en maximaal, afhankelijk van de hoofdsom, € 6.775.
 3. Jalema B.V. is gerechtigd, onverminderd haar recht op schadevergoeding en/of haar recht om haar verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, de overeenkomst geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte schriftelijk te ontbinden, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst is vereist, in de navolgende gevallen:
  a. indien de wederpartij in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, zoals omschreven in lid 1, dan wel na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, een of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt binnen de bij ingebrekestelling gestelde termijn;
  b. het faillissement of de surséance van betaling wordt aangevraagd of uitgesproken;
  c. onder curatele stelling of onderbewindstelling van de wederpartij;
  d. stillegging, liquidatie of overname of enig daarmee vergelijkbare toestand van de onderneming van de wederpartij.

ARTIKEL 11 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De door Jalema B.V. geleverde zaken blijven eigendom van Jalema B.V. totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met Jalema B.V. gesloten overeenkomsten is nagekomen: - de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken; - de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens overeenkomst door Jalema B.V. verrichte of te verrichten diensten; - eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) met Jalema B.V. gesloten overeenkomst(en). Het hierin besloten eigendomsvoorbehoud strekt zich tevens uit tot met de voornoemde zaken gemaakte nieuwe zaken.
 2. Door Jalema B.V. geleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De wederpartij is niet bevoegd de geleverde zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

ARTIKEL 12 VOORWAARDEN PROGRAMMATUUR EN ELEKTRONISCHE DIENSTVERLENING

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder programmatuur: computerprogramma’s en de bijbehorende documentatie waarvoor Jalema B.V. een gebruiksrecht aan de wederpartij verleent. Onder elektronische dienstverlening wordt verstaan het door Jalema B.V. aan de wederpartij ter beschikking te stellen gebruiksrecht van voorzieningen en functionaliteiten om via elektronische communicatie berichten, informatie en/of gegevens op te slaan, te raadplegen en/of te bewerken.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, verleent Jalema B.V. aan de wederpartij uitsluitend een niet-exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht om de programmatuur en de elektronische dienstverlening binnen het eigen bedrijf te gebruiken. Het niet exclusieve gebruiksrecht eindigt onmiddellijk en van rechtswege wanneer de wederpartij zelf of een derde voornemens is een aanvraag tot surseance van betaling of faillissement van de wederpartij in te dienen, de wederpartij surseance van betaling heeft gekregen of in staat van faillissement is verklaard.
 3. Het is de wederpartij verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jalema B.V. de programmatuur en/of de daarbij behorende broncode te kopiëren, te veranderen, aan te passen of aan derden ter beschikking te stellen en/of in gebruik te geven, behoudens voor zover toegestaan krachtens de wet.
 4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is Jalema B.V. niet verplicht om de broncode van de programmatuur aan de wederpartij ter beschikking te stellen.
 5. Indien door Jalema B.V. met de wederpartij een acceptatieprocedure is overeengekomen, dient de wederpartij Jalema B.V. binnen 14 dagen na aanvang van de acceptatieprocedure schriftelijk te informeren over eventuele aanwezige tekortkomingen, bij gebreke waarvan de geleverde programmatuur geldt als geaccepteerd. In geval geen acceptatieprocedure is overeengekomen, heeft de wederpartij de verplichting bij levering van de programmatuur of de elektronische dienstverlening te onderzoeken of de programmatuur of de elektronische dienstverlening aan de overeenkomst beantwoordt. Eventuele tekortkomingen dient de wederpartij binnen 14 dagen na levering van de programmatuur of de elektronische dienstverlening schriftelijk aan Jalema B.V. kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de geleverde programmatuur of de elektronische dienstverlening geldt als geaccepteerd.
 6. Indien met de wederpartij onderhoud van de programmatuur is overeengekomen, zal Jalema B.V. naar beste vermogen schriftelijk aan haar kenbaar gemaakte gebreken trachten te herstellen. De wederpartij is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het ter beschikking houden van maximaal één recente reservekopie van de programmatuur en gegevens. Jalema B.V. zal in het kader van de onderhoudsovereenkomst technische verbeteringen aan de programmatuur aanpassen tegen de overeengekomen tarieven. Bij de levering van een nieuwe versie van de geleverde programmatuur, vervalt iedere onderhoudsplicht ten aanzien van de oude versie.
 7. Alle intellectuele eigendomsrechten die verband houden met de overeenkomst, waaronder begrepen, doch daartoe niet beperkt, de auteurs- en octrooirechten met betrekking tot alle voor de wederpartij ontwikkelde of aan de wederpartij ter beschikking gestelde programmatuur, elektronische dienstverlening en overige werken en/of voortbrengselen, behoren uitsluitend toe (of zullen uitsluitend toebehoren) aan Jalema B.V. (of haar licentiegever).
 8. Onverminderd het bepaalde in artikel 7, is Jalema B.V. niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik van de programmatuur of elektronische dienstverlening, zoals schade die het gevolg is van het verlies of beschadiging van gegevens, transmissiefouten, schade ten gevolge van storingen in de beschikbaarheid, bereikbaarheid, responsetijden alsmede schade als gevolg van noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden, beveiligingsincidenten en/of tekortkomingen in de interoperabiliteit van programmatuur of hardware.

ARTIKEL 13 VERJARING

Een rechtsvordering van de wederpartij dient aanhangig gemaakt te zijn binnen achttien maanden nadat de rechtsvordering is ontstaan en aan de wederpartij bekend is geraakt, onverminderd de mogelijkheid van eerder verval of van verjaring overeenkomstig de wet. 

ARTIKEL 14 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomst, Wenen 11 april 1980, Trb. 1981, 184 en 1966, 61).
 2. Alle geschillen die tussen Jalema B.V. en de wederpartij mochten ontstaan zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van Jalema B.V.

 

 

Nieuwsbrief